İş Dünyasının Değerli Liderleri,

İş dünyasının günümüzdeki karmaşık görünümünde yolumuzu ararken, kendimizi, bir ‘ve’ evreninin ortasında bulmaktayız. Bu evrende, stratejik öngörü, kısa vadeli kazanımlar kadar önem kazanmakta; kârlılık da inovasyon ile geleneğin kavşağında, sürdürülebilir iş uygulamalarıyla uyumlu ilerlemek durumunda. Başarımız artık, bu birbiriyle iç içe geçmiş unsurların arasında etkili bir şekilde yönümüzü bulabilme yeteneğimize bağlı.

Bu çağda, değişim artık salt bir kavram olmanın çok ötesinde, bilfiil hayatın özü halini almış durumda. Ekonomik değişimler, siyasi gündemler, yoğunlaşan rekabet ve evrilen demografi iş dünyasının görünümünü sürekli olarak şekillendirmekte. Öte yandan, teknolojik ilerlemeler ve inovasyon da, hem iş dünyasını, hem de günlük yaşantımızı etkileyen sürekli değişimin itici gücü ve katalizörü rolünü üstlenmekte.

Bu dinamik sahne alanında, işletmeler birçok zorluk ve fırsatla karşı karşıya kalmakta. Operasyonel verimsizliklerden, rekabet tehditlerine, değişen müşteri taleplerinden yasal düzenlemelere kadar, dönüşüm ihtiyacı bariz hale gelmekte. Finansal baskılardan, pazar değişimlerinden veya stratejik zorunluluklardan tetiklenen dönüşüm, hem bir gereklilik, hem de bir fırsat teşkil etmekte.

Dönüşüm yolculuğuna adım atan organizasyonlar, stratejik iş birlikleri kurma, inovasyonu benimseme, operasyonları yeniden yapılandırma veya dijital dönüşüm gibi faaliyetlerde bulunarak hayatta kalma ve uzun vadeli sürdürülebilirliklerini sağlama yoluna gitmekteler.

Değişim gereksinimini algılamak, ilk önemli adım. Gerek yeni gelir akımları, gerekse iyileştirilmiş müşteri deneyimi ya da operasyonel mükemmellik arayışı olsun, işletmeler değişimi çeviklik ve öngörü ile yönlendirmeli.

Bu dinamik ortamda başarılı olmak için, işletmelerimiz net ve ölçülebilir hedefler belirlemenin ötesinde, bunları çeviklik ve etkililikle gerçekleştirmeyi de gözetmelidir. Dönüşümün kalbinde, değişimin hem teknik hem de insanî boyutları kapsadığının farkındalığı yatar. Proje yönetimi prensipleri ile birleşen etkili değişim yönetimi, hayatî öneme sahiptir. Değişim yönetimi, bireylerin ve takımların belirsizlik ortamında uyum sağlamaları ve başarılı olmaları için gerekli araçları, süreçleri ve desteği sunar.

Etkili değişim yönetimi, liderlik, strateji, inovasyon ve kültürle birlikte, sürdürülebilir iş başarısının taşıyıcı kolonu olarak ortaya çıkmakta. Değişim yönetimi, başarılı bir dönüşüm ve stratejik hedeflere ulaşmada bütünsel bir yaklaşımı gerekli kılmakta. Bu ise, taşıyıcı kolonların tamamını doğru bir şekilde entegre etme anlamı taşır.

Strateji yön gösterir, etkili değişim yönetimi ise mümkün olduğunca sorunsuz uyum sağlama ve hayata geçirmenin anahtarıdır. Kültür, değişimin nasıl benimsendiğini ve kabul edildiğini şekillendirirken, inovasyon ise büyümeyi tetikler. Liderlik ise, değişimin tonunu belirlemek, eyleme geçirmek ve sorumluluk bilincini geliştirmek kaydıyla, değişimi yönlendirme ve büyüme için doğru kültürü yeşertme konusunda belirleyici bir rol oynar. Kuruluşlar, bu taşıyıcı kolonları birbiriyle uyumlu hale getirerek, dönüşümü hızlandırabilir ve stratejik hedeflerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilir.

Bu çerçevede başarı, yetkin ve dönüşümcü liderlik ekiplerinin dengeli ve etkili seçimlerde bulunma becerisine ihtiyaç duyar. Bu ekipler, yalnızca etkililiği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda gelişen koşullara sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak sağlam bir “Yönetim Sistemi“ne de gereksinim duyacaktır.

Tüm bu karmaşıklık ve sürekli değişen görünümde, dönüşümü, kalıcı başarıya giden bir yolculuk olarak benimsemek ve berraklık, inanç ve çeviklikle yolumuzu bulmak biz liderlerin sorumluluğu.

Dönüşümü, büyüme ve inovasyon yolculuğu olarak kucaklayarak, sürekli evrilen bir görünüm içinde kalıcı başarı için bir rota belirleyebiliriz. Geniş yelpazede donanımlı bir uzmanlık ve çevik bir yaklaşımın liderliğe yol arkadaşlığı etmesi, değişimin karmaşıklığını etkili bir şekilde yönlendirmek için elzem önem taşır.

Novida 5-Adım (5-S) yaklaşımını kullanarak, işletmelere dönüşüm yolculuklarının her aşamasında iş birliği içinde rehberlik etmekteyiz.

Stratejik yön belirlemeden, amaç ve hedefleri netleştirmeye; dönüşümsel alanları tespit etmeden, yeni çözümler tasarlamaya ve stratejileri disiplinli bir biçimde hayata geçirmeye kadar, birlikte somut sonuçlar elde etme konusunda iddialıyız.

Novida 5-Adım (5-S) çerçevesi, tüm dönüşümsel çözümlerimizin temel taşıdır.

Şekil 1. Novida 5-Adım (5-S) Çerçevesi

İşletmenizin önceliklerine, ihtiyaçlarına ve odak konularına bağlı olarak, ya tam bir geçişe veya dönüşüm çabasına katkıda bulunmakta ya da seçilmiş alanlarda anlayışımızı derinleştirerek, çözüm sunumumuzu genişletebilmekteyiz.

Örneğin:

 • Stratejik Yön Belirleme ve Planlama
 • İş/Pazarlama Stratejisi Geliştirme
 • İş (Pazara Gidiş) Modeli Geliştirme
 • Yönetişim ve Organizasyonel Yapılanma
 • İş/Fonksiyonel Dönüşüm: Strateji, Satış, Pazarlama, Operasyon, İnsan Kaynakları…
 • Müşteri ve İş Ortakları Deneyimi, Paydaş Katılımı
 • Operasyonel (Değer Zinciri) Mükemmellik
 • Dijital Dönüşüm için Organizasyonel Değişim Yönetimi (OCM)
 • Tasarım Düşüncesi ve İnovasyon
 • Organizasyonel Gelişim
 • Çalışan Katılımı/Deneyimi ve Yetenek Yönetimi
 • Kültürel Dönüşüm …

Dönüşüm Danışmanlığı çözümlerimizi:

 • Çevik ve etkili, yapay zekâ (AI) ile güçlendirilmiş Novida Global Atölyeleri©
 • Yaratıcı ve yeni fikir ve konsept geliştirmek için hayaldenhayata® Tasarım Atölyeleri
 • hayaldendijitale© Dijital Dönüşüm tasarımı ve yol haritası geliştirme
 • Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları

ile güçlendirmekteyiz.

NOVIDA 5-ADIM (5-S) KURUMSAL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİ

Adım 1. TESPİT

 • İşletmenizin, pazar koşulları, endüstri dinamikleri, ve rekabet görünümü gibi iş ortamını anlamakla işe koyuluyoruz.
 • Paralelde, işletmenizin pazar konumlandırması ve etkileşimleri, rekabet zorlukları, paydaş ilişkileri, ürün portföyü, yönetişim, organizasyonel yapı, operasyonlar, iş ve finansal performansı, ve kültürel iklimi gibi bağlamını inceliyoruz.
 • Birebir görüşme ve odak grup oturumlarımızı tamamlayacak şekilde, mevcut veri, belge ve raporları hassasiyetle analiz ediyoruz.
 • İlaveten, yatırımcılar, müşteriler, iş ortakları, çalışanlar ve tedarikçiler gibi ana paydaşlardan değerli geri bildirim ve görüşlerini talep ediyor, somutlaştırıyoruz.
 • Bu iş birliğine dayalı yaklaşım, dönüşüm hedeflerinizle mevcut (AS IS) organizasyonel gerçeklikleriniz arasında uyumluluğu sağlayarak, bilgiye dayalı kararlar verilmesini ve etkili girişimlerin ortaya konulmasını güvence altına alıyor.

Adım 2. TEŞHİS

 • Adım olan “Tespit” aşamasında derlenen bilgi ve içgörülere dayanarak, işletmenizi Novida Yönetim Sistemindeki© 9 boyutta değerlendirdiğimiz, Novida Kurumsal Uyumluluk© Analizini gerçekleştiriyoruz.

Şekil 2. Novida Yönetim Sistemi

 • İşletmenizin operasyonel dinamiklerine dair, iş akışları ve bilgi akışı dahil, daha derin içgörü sağlamak üzere Değer Zinciri Analizini yapıyoruz.
 • Aynı zamanda, yetkinliklerinizi, geliştirmeye açık alanlarınızı, pazar fırsat ve tehditlerinizi SWOT Analizi yoluyla netleştiriyoruz.
 • Takiben, pazar etkileşiminiz, marka konumlandırmanız, operasyonel verimlilik, organizasyonel yapı, ve kültürel gelişim gibi dönüşüm gerektiren stratejik alanlarınızı belirliyoruz.
 • İşletmeniz açısından dönüşümün neden zorunlu olduğunu net bir şekilde tanımlıyoruz. Bu çalışma, gerekli değişimin tam doğasını ayırt etmeyi, kapsam ve derinliğini tartmayı, ve mevcut değişim girişimlerini değerlendirmeyi kapsıyor.
 • Bu bütünsel yaklaşım, mevcut konumda işletmenizin en net ve doğru bir fotoğrafını çekmemizi sağlamakta.
 • Böylece, başarı ve potansiyel iyileştirme sahalarının altını çizerek, dönüşüm hazırlık ve yolculuğunun vücut bulmasını sağlıyoruz.
 • Tüm bu bulgulara ve işletmenizin olgunluk düzeyine dayanarak, şirketinizin gereksinim ve bağlamına göre, gelecek (TO BE) geliştirme çözümlerini şekillendiriyor ve önerilerimizi görüşlerinize sunuyoruz.

Adım 3. TAHAYYÜL

 • Önerilerimizi tamamlayacak ya da genişletecek yeni ve yaratıcı konseptler geliştirmek üzere ekibinizle iş birliği yapıyoruz.
 • Dinamik hayaldenhayata® Tasarım Atölyelerimiz, çevik, katılımcı ve yapay zekâ (AI) teknolojisi ile güçlendirilmiş bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
 • Bu noktada, stratejik seçeneklerden tutun da ürün, çözüm, proje, girişim, mekân, etkinliğe değin yaratıcı ve yenilikçi konseptler geliştirme fırsatı yakalıyorsunuz.
 • Bu konseptler daha sonra program/proje senaryolarına dönüştürülüyor.

Adım 4. TEDAVİ

 • Artık, işletmenizin hedefleri ve bağlamına uygun olarak, şirketinize özel yol haritasının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde güvenilir yol arkadaşı olma vakti geliyor.
 • Bu yol haritası, gereksinimlerinize bağlı olarak, yolun başında karşılıklı anlaştığımız üzere, işletmenizin bütününde, belirli iş birimi/fonksiyonlarında, ya da konu özelinde dönüşümleri kapsayacaktır.
 • Yol haritası geliştirme yaklaşımımız, “Heyecan ve İlgi, Gönüllü Katılım, Deneyim ve Etkililik” prensiplerini önceliklendiren Novida 4E© Dönüşüm Modeline dayalı olarak geliştirilmektedir.

Şekil 3. Novida 4E© Dönüşüm Modeli

 • Model, paydaşların motive, katılımcı ve tatmin olmalarını ve dönüşüm çabasının arzulanan fayda ve çıktıları elde etmede etkili olmasını güvence altına almaktadır.
 • Bir doktorun tedavi ettiği kişinin ihtiyacına göre özenle hazırladığı reçete gibi, işletmenizin yol haritası da yapılacak eylemleri, performans hedeflerini, zaman ve sahiplenmeleri ortaya koyan detaylı bir hayata geçirme planı olacaktır.
 • Aynı bir reçetedeki gibi, arzulanan sonuçlara nasıl erişeceğinize dair açık bir rehberlik sunan, işletmenize özel zorluk ve hedefleri adresleyecek şekilde uyarlanmış bir yol haritası olacaktır.
 • Elinizdeki yol haritası ile, her bir adımın amaçlı ve açık olduğuna emin olarak, tam olarak izlemeniz gereken eylem planına sahip olacaksınız.

Adım 5. TUTARLI İCRAAT ve SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM

 • Genellikle dönüşümün en zorlu kısmı, planlanmış programların ve yaklaşımların hayata geçirilmesi kısmıdır.
 • Bu, özverili, tutarlı ve disiplinli bir değişim ve dönüşüm yönetimi çabası gerektirir.
 • Ayrıca, değişimin uzun vadede de etkili olması için gerekli davranış, tutum, norm ve değerlerin insanlar tarafından benimsenmesini ve kültürün gelecek için arzulanan (TO BE) duruma doğru evrilmesini destekleyecek etkili bir değişim yönetimi uzmanlığını da gerekli kılar.
 • Bu aşamada, dönüşüm projesinin kapsam, ölçek ve gereksinimlerini ve işletmenizin kapasitesini göz önüne alarak, Novida Global uzmanlarına olan gereksinimi ve rollerini sizinle iş birliği içinde tanımlıyoruz,
 • Bu aşama boyunca, danışmanlık, rehberlik, mentorluk, koçluk, eğitim, Dönemsel yöneticilik, değişim yönetimi, atölye tasarım ve sunumu, ya da proje tasarımı ve yönetimi hizmetleri gibi kapsamlı destek sunabiliyoruz.

İşletmenizi, Novida Global‘in kurumsal dönüşüm çözümleriyle dönüştürmeye hazır mısınız?

Bizimle iş birliği yaparak, stratejik rehberliğin, özel olarak hazırlanmış yol haritalarının ve uzman desteğinin gücünü açığa çıkaracaksınız. Büyüme, inovasyon ve sürdürülebilir başarı yolculuğunuza birlikte çıkalım!

Lütfen şirketinize sunabileceğimiz değeri keşfetmek için bize ulaşınız.

Saygılarımızla,

Işık Deliorman, MA, CCMPTM

Kurucu ve CEO
Novida Global

info@novida.com.tr

Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Bilgi Metnine erişmek için:

(http://novida.com.tr/kullanim-ve-gizlilik-kosullari/)